امروز ۲ تیر ۱۴۰۰
دزدگیر اماکن ...
دزدگیر اماکن ...

دزدگیر وسیله ای است که به هنگام گذر از یک حریم خصوصی با اعلام صدا این عمل غیرقانونی را اعلان می کند...

ارتباط با مدیر واحد دزدگیر اماکن
ارسال پیام