امروز ۲ تیر ۱۴۰۰
گیت بازرسی یا گیت گنترل تردد
گیت بازرسی یا گیت گنترل تردد

واژه گیت به معنای گذرگاه یا ورودی می باشد و گیت کنترل تردد، گذرگاهی است که تردد افراد یا خودروها یا اشیاء....

ارتباط با مدیر واحد گیت تردد
ارسال پیام