امروز ۲ تیر ۱۴۰۰

منشور اخلاقی

 1. حضور به موقع در محل كار و وقت شناسي
 2. خوشرويي و متانت نسبت به همكاران و مراجعان
 3. پرهیز از هر اقدامي كه صميميت و اعتماد همكاران را تضعيف نمايد
 4. در نظر گرفتن مشتری به عنوان عامل رشد و بقای سازمان
 5. استفاده صحيح از اختيارات و قدرت سازماني
 6. درك صحيح اهداف سازمان و همسو نمودن اهداف فردي با آن
 7. كوشش در جهت افزايش دانش و مهارت هاي شغلي
 8. تلاش برای کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر
 9. سهیم نمودن کارکنان در دستاوردهای شرکت
 10. تلاش برای ایجاد سازمانی که کارکنان به حضور در آن افتخار کنند
 11. توجه به ارزش دانش فنی همکاران
 12. پرهیز از محصور نمودن تجربه و دانش فنی
 13. احساس مسئولیت در برابر قراردادهای فیمابین